window.document.write("");

PNS 云运维管理平台

2018-08-17 09:07:51 浏览次数:13881

系统简介:

       PNS云运维管理系统,是针对PNS IDV云桌面开发的运维管理平台,可以直观展示所管理各类PNS IDV云桌面及云服务器。


系统特点:

      1、可通过大屏界面展示所管理的各类云平台

      2、图形化界面展示各服务器资源使用情况

      3、电子地图展示各服务器所在地理位置

      4、多级管理,各级管理员对应管理区域


适用场景:

      1、具有多台云服务器的用户

      2、服务器分散在不同地点的用户